OZ Metanoia logo

Michaela Benková

Mám dlhoročné skúseností s vedením ľudí a riadením zmien v komerčnej sfére i neziskovom sektore. 12 rokov som pôsobila v dynamickom a progresívnom prostredí komerčnej sféry.

Od roku 2009 pôsobím aj v neziskovom sektore.  Vždy ma fascinovala práca s deťmi, ktorej sa venujem kontinuálne. Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálnu pedagogiku. Svoje poslanie pedagóga som začala napĺňať až neskôr v materskej škole v montessori prostredí. Podarilo sa nám spolu s tímom vytvoriť inkluzívny model škôlky, v ktorej pôsobím vo vedení. Celkovo sa zameriavam na podporu detí a rodičov v ich fungovaní nielen v  škôlke ale aj  v rodine

Svoje špeciálno-pedagogické zameranie si dopĺňam neustálym vzdelávaním. Som trénerkou programov zameraných na podporu pozornosti a učenia, komunikácie a rečových schopností dieťaťa, zdravého vývinu osobnosti. Absolvovala som Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina, program Kupoz, preventívny program Kuprev, Diagnostiku a tréning deficitov čiastkových funkcií Dr. Sindelar, Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE) - zameranú na rozvoj kognitívnych zručností detí (program Basic 1, Standard 1), pohybový program komplexného kurzu Bilaterálnej integrácie – Avare, seminár Reflexy, neuromotorika a koordinácia v prepojení na učenie, správanie a koncentráciu v Avare.

Záleží mi na citlivom a rešpektujúcom prístupe, na prepájaní komunity, v ktorej žijeme. Mám rada slobodu a výzvy. Medzi tie moje celoživotné patrí rodina a práca. Dokážem sa zahĺbiť do riešenia vecí a to mi pomáha dotvárať celok, ktorého som súčasťou. Preto spoluvytváranie bezpečného prostredia spájajúceho odborníkov, považujem za dôležitý krok.

Copyright © 2023 Metanoia